Categorie archief: Sociale verzekeringen

Teruggaaf bijdrage Zvw over 2014

In juli 2015 betalen wij de teruggaaf uit van de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (teruggaaf bijdrage Zvw) die u in 2014 te veel hebt betaald.

Krijg ik een teruggaaf?

U komt in aanmerking voor een teruggaaf bijdrage Zvw als u voldoet aan beide voorwaarden:

  • U had in 2014 tegelijkertijd inkomsten bij meer dan 1 werkgever of uitkeringsinstantie.
  • Uw inkomsten bij uw werkgevers of uitkeringsinstanties waren in 2014 in totaal hoger dan € 51.414.

Voldoet u volgens onze gegevens aan deze voorwaarden, dan krijgt u van ons bericht over de teruggaaf.

Ik heb geen bericht over een teruggaaf gekregen

Denkt u dat u in 2014 te veel bijdrage Zvw hebt betaald? Maar ontvangt u van ons geen bericht over een teruggaaf? Controleer dan of u in aanmerking komt voor een teruggaaf met het hulpmiddel ‘Kunt u een teruggaaf bijdrage Zvw krijgen?‘. Komt u inderdaad in aanmerking voor een teruggaaf, dan leidt het hulpmiddel u naar het formulier ‘Verzoek teruggaaf bijdrage Zvw’. Vraag met dit formulier zelf een teruggaaf over 2014 aan.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Herinnering ontvangen? Check of u uw ingevulde aangifte ook hebt verstuurd

Krijgt u van ons een brief waarin wij u eraan herinneren dat u aangifte inkomstenbelasting over 2014 moet doen? En denkt u dat u dat al hebt gedaan? Misschien heeft u of uw gemachtigde uw aangifte wel ingevuld, maar niet verstuurd. Doe dat dan alsnog.

Sinds maandag 15 juni hebben wij 320.000 herinneringen gestuurd naar mensen van wie wij nog geen aangifte inkomstenbelasting over 2014 hebben ontvangen.

De afgelopen week is de BelastingTelefoon gebeld over herinneringen die ten onrechte zouden zijn verstuurd. In bijna alle gevallen bleek dat de bellers of hun gemachtigden wel een aangifte hadden ingevuld, maar deze niet hadden verstuurd. (Een gemachtigde is iemand die uw aangifte voor u invult en die van u een DigiD-machtigingscode heeft gekregen. Door de machtigingscode weten wij dat deze persoon uw toestemming heeft om aangifte voor u te doen.)

Ontvangt u van ons een herinnering over de aangifte 2014? Controleer dan of u of uw gemachtigde uw ingevulde aangifte ook heeft verstuurd. Komt u erachter dat dat niet zo is? Doe alsnog aangifte vóór de datum die wordt genoemd in de herinnering. U krijgt dan geen boete.

Hebt u dit jaar al een DigiD-machtigingscode aangevraagd en geactiveerd? Die is nog steeds geldig. U hoeft dus geen nieuwe DigiD-machtigingscode aan te vragen.

Bron: Wikipedia en Belastingdienst

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Tarief premies volksverzekeringen verlaagd maar IB-tarieven verhoogd

De Eerste Kamer heeft op 2 december 2014 het wetsvoorstel Wet langdurige zorg (Wlz) aangenomen. De Wlz vervangt de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). De wijziging heeft tot gevolg dat het tarief van de premies volksverzekeringen met 3% daalt maar daar staat tegenover dat de tarieven in de inkomstenbelasting in de eerste twee schijven met 3% worden verhoogd.

Wat betekent dit voor werknemers?

De meeste mensen zullen deze verschuiving niet merken omdat de verlaging in de premies geheel wordt gecompenseerd door de verhoging van de tarieven in de inkomstenbelasting. Het effect wordt wel gemerkt door werknemers die alleen belastingplichtig zijn in Nederland en niet sociaal verzekerd. Dit zijn over het algemeen buitenlandse werknemers die in Nederland werken en vrijgesteld zijn van Nederlandse sociale zekerheid omdat zij een A1-verklaring of een Certificate of Coverage hebben. Zij worden namelijk alleen geconfronteerd met de stijging van de belastingtarieven met 3%. In 2015 zal het belastingtarief in de eerste schijf 8,35% bedragen en in de tweede schijf 13,85%. Hierdoor stijgt hun Nederlandse belasting met circa € 1.000.Daarnaast wordt het effect gemerkt door werknemers die alleen sociaal verzekerd zijn in Nederland. Zij profiteren van de daling van de premies volksverzekeringen met 3% maar worden niet geconfronteerd met de verhoging van de tarieven in de inkomstenbelasting. Dit zijn vaak Nederlandse werknemers die zijn uitgezonden naar het buitenland maar sociaal verzekerd zijn gebleven in Nederland op grond van een A1-verklaring of een Certificate of Coverage. Zij hoeven voor 2015 circa € 1.000 minder te betalen voor hun premies volksverzekeringen.

Wat is de achtergrond van deze wijziging?

De Eerste Kamer heeft op 2 december 2014 het wetsvoorstel Wet langdurige zorg (Wlz) aangenomen. De wet zal per 1 januari 2015 in werking treden. De Wlz vervangt de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). De doelen van het invoeren van de Wlz zijn met name de kwaliteit van langdurige zorg voor ouderen en gehandicapten verbeteren; het terugdringen van de institutionalisering van deze zorg; en een betere waarborg van de financiële houdbaarheid van langdurige zorg.

Een groot deel van de huidige dekking via de AWBZ zal verschuiven naar de gemeentes (via de Wet Maatschappelijk Ondersteuning – Wmo) en naar de Zorgverzekering. Dit leidt er toe dat de premies voor de Wlz lager zijn vastgesteld dan de huidige AWBZ-premie. De Wlz premie voor 2015 bedraagt 9,65%. Dit is 3% lager dan het huidige percentage voor AWBZ dat 12,65% bedraagt. Om deze verlaging van de premietarieven budgetneutraal te laten verlopen, stijgen de belastingtarieven in de eerste 2 schijven (tot een inkomen van € 33.389) met 3% naar respectievelijk 8,35% en 13,85%.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather